Choose your tortilla wrap:

White Flour, Wheat or Sun Dried Tomato